Tento provozní řád slouží k dodržování předpisů příslušných orgánů a provozovatele zařízení společnosti NBTH s.r.o. k zajišťování pořádku, bezpečnosti i ochrany zdraví návštěvníků ledové plochy v hale umístěné v areálu Pahrbek Napajedla (dále jen kluziště).

1. VSTUP DO PROSTOR KLUZIŠTĚ

  1. Vstup do prostor kluziště je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům pouze v době provozu, a to na zakoupenou platnou vstupenku nebo jiný právní titul opravňující ke vstupu.
  2. Provoz kluziště je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti a pro různé společenské a animační akce. Doba provozu je veřejnosti oznamována tiskem, na internetových stránkách, sociálních sítích a v informačních tabulích.
  3. Ceny vstupného na jednotlivé akce kluziště jsou stanoveny provozovatelem, společností NBTH, s.r.o. Za ztracené nebo použité vstupenky se náhrada neposkytuje.
  4. Dětem mladším 10 let je do prostor kluziště samostatný vstup zakázán. Mimo dobu bruslení pro děti je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
  5. Návštěvníci kluziště jsou povinni se podřídit pokynům pořadatelů a obsluhy kluziště.
  6. Děti mladší 10 let jsou povinny mít při vstupu na ledovou plochu ochranu hlavy a rukou.

  2. VYLOUČENÍ ZE VSTUPU DO PROSTOR KLUZIŠTĚ

  1. Ze vstupu do prostor kluziště se vylučují všechny osoby, které jsou opilé nebo podnapilé.
  2. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků kluziště a majetek kluziště.
  3. Vyloučeny z prostor kluziště budou osoby, které porušují zákaz kouření v prostorách kluziště a tento provozní řád.
  4. Vyloučeny z dalšího pobytu v prostorách kluziště budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních návštěvníků. Vyloučeny budou i osoby za nesportovní chování.
  5. Vyloučeny budou rovněž osoby, které ničí nebo manipulují s technickým zařízením a vybavením kluziště.

  3. PROVOZNÍ POKYNY

  1. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení kluziště, neplýtvat vodou a elektrickou energií.
  2. Návštěvníci všech sportovních a společenských akcí musí ukázněně postupovat na svá místa a opouštět je neprodleně po ukončení programu.
   Zakazuje se shromažďování v prostorách kluziště.
  3. Uživatelé i návštěvníci kluziště jsou povinni dodržovat pořádek ve všech prostorech kluziště a dodržovat další pokyny provozovatele a pořadatele.
  4. Uživatelé i návštěvníci kluziště jsou povinni nahradit případné škody a ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení kluziště nebo majetku ostatních návštěvníků.
  5. Přísně se zakazuje házení předmětů na ledovou plochu.
  6. Vodění psů nebo jiných zvířat do prostor kluziště není dovoleno.
  7. Zakazuje se vstup do prostor kluziště s jízdními koly.
  8. Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení kluziště (TOI).
  9. Pro sportovce v době tréninků a pronájmů nejsou přidělovány žádné šatny.
  10. Doba bruslení veřejnosti je předem vymezena. Po ohlášeném ukončení bruslení musí bruslící uvolnit ihned ledovou plochu a opustit prostor kluziště.
  11. Při bruslení veřejnosti je nutno na ledové ploše jezdit ukázněně podle ohlášeného směru přiměřenou rychlostí a neohrožovat ostatní osoby. Je zakázáno hraní s hokejkou, a hrát na honěnou. Na ledovou plochu v době bruslení je vstup povolen určenými vchody, nikoliv přelézáním hrazení.
  12. Zakazuje se veřejnosti v době bruslení vstupovat na ledovou plochu bez bruslí.
  13. Zakazuje se vstup veřejnosti, hráčům, rozhodčím a trenérům na ledovou plochu po dobu její úpravy.
  14. Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu v době puštěného majáku u vjedu rolby.
  15. Nalezené předměty se odevzdávají pořadateli, který zajistí jejich uschování.
  16. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
  17. Ve všech prostorách kluziště je přísný zákaz kouření pod pokutou 500,- Kč až 5.000,- Kč.
  18. Při sportovních, kulturních a společenských akcích provádí vybírání vstupného pořádající organizace. Ta také zodpovídá za pořadatelskou a bezpečnostní službu během akce.
  19. Do prostor kluziště se zakazuje brát s sebou skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků a odhazovat je v těchto prostorách.
  20. Před komerčním bruslením jsou účastníci povinni zaplatit vstupné před vstupem na led.
  21. Návštěvníci veřejného bruslení i ostatních akcí provozují tuto činnost na vlastní riziko.
  22. Pořadatel veřejného bruslení neručí za odložené věci návštěvníků.

  4. provozní opatření při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity

  1. Budou odvezeny všechny mobilní prvky (lavičky, skříně, mobilní WC, rolba, fréza na led, fréza na sníh, branky, hrazdičky a jiné pomůcky pro výcvik bruslení) mimo záplavové území.
  2. Bude odpojena technologie chlazení a odvezena mimo záplavové území
  3. Z chladicího systému bude vypuštěno chladivo (objem cca 1, 0m3) do uzavřené nádoby a odvezeno mimo záplavové území, chladivo je netoxické.

  5. VŠEOBECNÉ POKYNY

  1. Na osoby, které poškozují zařízení kluziště nebo ohrožují ostatní osoby, jsou návštěvníci povinni upozornit pořadatele, kteří v případě potřeby přivolají Policii ČR.
  2. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky kluziště a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

  V Napajedlích dne 20. ledna 2023
  NBTH s.r.o., provozovatel kluziště